Det er desværre ikke muligt at betale med gavekort på webshoppen i øjeblikket. Vi arbejder på at udbedre problemet. 

Folieklæber

Varenr.: 9046066

54,50/stk

Til limning og tætning af folie, f.eks. dampspærre og fugtspærre.

Vandbaseret dispersionsklæber til limning og tætning. Kan anvendes til samlinger af dampspærre, fugtspærre og tætning af samlinger på de fleste byggematerialer f.eks. beton, sten, puds og træ.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker /øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.