Folieklæber universal 300 ml - Stabile

Varenr.: 9046066

Folieklæber universal 300 ml - Stabile

Varenr.: 9046066
  • Universal folieklæber fra Stabile
  • Til limning og tætning af folie, f.eks. dampspærre og fugtspærre
  • 300 ml
59.50

Varebeskrivelse

Folieklæber universal 300 ml - Stabile

Vandbaseret dispersionsklæber til limning og tætning. Kan anvendes til samlinger af dampspærre, fugtspærre og tætning af samlinger på de fleste byggematerialer, fx beton, sten, puds og træ.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Undgå indånding af tåge/damp. (P261) Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280) Vask hænder grundigt efter brug. (P264) VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. (P302+P352) Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. (P333+P313) Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

stabile

Dokumentation

Info & guides