Cempexo murmaling hvid - 10 kg

Varenr.: 9028724

199,00/stk 19,90 pr. kg
  • Weber Cempexo murmaling er en holdbar og vejrbestandig maling til facader og husmure
  • Kan bruges på alle mineralske underlag fx pudsede og vandskurede vægge samt mursten, beton og letbeton
  • Til brug inde og ude
  • Tørprodukt, som skal tilsættes vand før brug
  • 10 kg i spanden, og denne udgave er hvid
Lagerstatus blev indlæst sidst: 19. maj 2019 16:22

Weber Cempexo murmaling i hvid

Weber Cempexo murmaling i hvid er en cementbaseret, mineralsk tørmaling, der blot skal blandes op med vand før brug. Malingen bruges til facader og husmure, og den kan anvendes på alle mineralske underlag fx pudsede og vandskurede vægge samt mursten, beton eller letbeton. Kan bruges både inden- og udendørs og giver et holdbart, vejrbestandigt og lysægte resultat.

Der er 10 kg i spanden.

Klik her for mere info om overfladebehandling af murværk.

Produktdetaljer:

  • Forbrug: 1 kg. Cempexo til 2-4 m² (2 strygninger)
  • Blandingsforhold: 1 del vand til 1 del Cempexo
  • Opbevaring: Tørt og i lukket emballage
  • Holdbarhed: I tæt emballage min. 24 måneder fra produktionsdato

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare!

H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P103 Læs etiketten før brug.
P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P321 Særlig behandling (se på denne etiket).
P405 Opbevares under lås.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/
internationale forskrifter.

 

Logo Weber.jpg