Cempexo murmaling gul - 10 kg

Varenr.: 9028726

Cempexo murmaling gul - 10 kg

Varenr.: 9028726
  • Weber Cempexo murmaling er en holdbar og vejrbestandig maling til facader og husmure
  • Kan bruges på alle mineralske underlag fx pudsede og vandskurede vægge samt mursten, beton og letbeton
  • Til brug inde og ude
  • Tørprodukt, som skal tilsættes vand før brug
  • Der er 10 kg i spanden, og denne udgave er gul
239.00

Varebeskrivelse

Weber Cempexo murmaling i gul

Weber Cempexo murmaling i gul er en cementbaseret, mineralsk tørmaling, der blot skal blandes op med vand før brug. Malingen bruges til facader og husmure, og den kan anvendes på alle mineralske underlag fx pudsede og vandskurede vægge samt mursten, beton eller letbeton. Kan bruges både inden- og udendørs og giver et holdbart, vejrbestandigt og lysægte resultat.

Der er 10 kg i bøtten.

Produktdetaljer:

  • Forbrug: 1 kg Cempexo til 2-4 m² (2 strygninger)
  • Blandingsforhold: 4,5-5 liter vand til 10 kg Cempexo
  • Opbevaring: Tørt og i lukket emballage
  • Holdbarhed: I tæt emballage min. 24 måneder fra produktionsdato

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

 

Fare

H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P103 Læs etiketten før brug. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P362 Alt tilsmudset tøj tages af. P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter

Logo Weber

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 10 kg
Rækkeevne 2-4 m² pr. kg
Mærke Cempexo
Farve Gul
Anvendelse Mur

Dokumentation

Info & guides