Borup universal husvask 2,5 liter

Varenr.: 9044879

69,95/stk 27,98 pr. ltr
  • Borup universal husvask er et grundrengøringsmiddel til alle udendørs overflader
  • Kan anvendes til fx facader, fliser, hegn, garager og malede overflader
  • Husvasken opløser hurtigt almindeligt skidt og snavs
  • Skal opblandes med vand og påføres, hvorefter den skal virke i op til 5 minutter, inden den skal vaskes af
  • Indeholder 2,5 liter

Borup universal husvask til udendørs rengøring 2,5 liter

Borup universal husvask er et effektivt grundrengøringsmiddel til alle udendørs overflader som fx facader, fliser, hegn, garager og malede overflader. Det opløser hurtigt almindeligt skidt og snavs. 

Det er et koncentreret rengøringsmiddel, som opblandes med vand. Blandingen påføres med blød børste, vandkande med spredebom eller sprøjte/højtryksspuler. Den skal virke i op til 5 minutter, hvorefter det vaskes af. 

Indeholder 2,5 liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). 

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Borup Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 2,5 liter
Mærke Borup
Anvendelse Udendørs rengøring