Borup universal husvask 2,5 liter

Varenr.: 9044879

Borup universal husvask 2,5 liter

Varenr.: 9044879
  • Borup universal husvask er et grundrengøringsmiddel til alle udendørs overflader
  • Kan anvendes til fx facader, fliser, hegn, garager og malede overflader
  • Husvasken opløser hurtigt almindeligt skidt og snavs
  • Skal opblandes med vand og påføres, hvorefter den skal virke i op til 5 minutter, inden den skal vaskes af
  • Indeholder 2,5 liter
69.95

Varebeskrivelse

Borup universal husvask til udendørs rengøring 2,5 liter

Borup universal husvask er et effektivt grundrengøringsmiddel til alle udendørs overflader som fx facader, fliser, hegn, garager og malede overflader. Det opløser hurtigt almindeligt skidt og snavs. 

Det er et koncentreret rengøringsmiddel, som opblandes med vand. Blandingen påføres med blød børste, vandkande med spredebom eller sprøjte/højtryksspuler. Den skal virke i op til 5 minutter, hvorefter det vaskes af. 

Indeholder 2,5 liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). 

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. Vask hænder grundigt efter brug. (P264) Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker. (P280) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313) Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Borup Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 2,5 liter
Mærke Borup
Anvendelse Udendørs rengøring

Dokumentation

Info & guides