Basta motorvask 500 ml

Varenr.: 9058718

Basta motorvask 500 ml

Varenr.: 9058718
  • Basta motorvask bruges til rengøring og affedtning af motorrum og andre mekaniske dele
  • Fjerner effektivt snavs, fedt og olie, og den kan også bruges på overflader af aluminium
  • Afdæk underlaget og undgå rengøring på asfalt, fliser og andre sugende underlag, da der er risiko for oliepletter
  • Efter behandling skal der skylles grundigt
  • Indeholder 500 ml
59.00

Varebeskrivelse

Basta motorvask 500 ml

Basta motorvask bruges til rengøring og affedtning af motorrum og andre mekaniske dele. Den fjerner effektivt snavs, fedt og olie, og den kan også bruges på overflader af aluminium. Rengøringen bør ikke foretages på asfalt, fliser eller andre sugende underlag, fordi der er risiko for oliepletter. Afdæk desuden underlaget. 

Indeholder 500 ml.

Sådan bruger du motorvask

Flasken rystes godt inden brug, og der påføres rigeligt motorvask på den snavsede overflade. Det skal virke i ca. 2 minutter, inden overfladen renses med en børste. Efter behandling skylles med rigeligt vand, så der ikke er rester af motorvask tilbage. Test på et ikke synligt sted inden brug, og flasken skal opbevares stående. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Basta_logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Mærke Basta
Bruges til Bilpleje
Type Motorvask

Dokumentation