Weber Multi 280 hæftemørtel - 25 kg

Varenr.: 9025688

Weber Multi 280 hæftemørtel - 25 kg

Varenr.: 9025688
 • Weber Multi 280 kan anvendes som hæftemørtel, armeringsmørtel og som puds
 • Kan bruges på ikke-sugende underlag som beton, fliser og andre glatte overflader
 • Der er 25 kg i en pose
159.00

Varebeskrivelse

Weber Multi 280 hæftemørtel til glatte overflade

Weber Multi 280 er en grå hæftemørtel, der kan anvendes på en lang række ikke-sugende underlag såsom beton, fliser og andre glatte overflader.

Kan anvendes som:

 • Hæftemørtel på beton og andre glatte ikke-sugende underlag (ikke egnet på porebeton)
 • Tyndpuds på beton
 • Tyndpuds på murværk af glatte maskinsten
 • Tyndpuds på sokler
 • Tynde pudslag på sokler ilagt armeringsnet
 • Fyldning af 10-15 mm tilbagelagte fuger
 • Limning af studsfuger

Den er baseret på cement, ovntørret sand og tilsætningsstoffer, som forbedrer vedhæftningen og bearbejdeligheden. Der er 25 kg i en pose.

Produktdetaljer:

 • Farve: Grå
 • Vandtilsætning: Ca. 20 % (5 liter pr. 25 kg sæk)
 • Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 60 minutter
 • Typisk forbrug: Ca. 1,5 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse
 • Lagtykkelse: 1-5 mm
 • Kornstørrelse: 0-1,5 mm
 • Underlag: Tegl, kalksandsten, beton, glatte underlag, fliser og murværk af glatte maskinsten
 • Antal poser pr. palle: 42 stk.
 • Opbevaring: Tørt og uåbnet. Tåler frost
 • Holdbarhed: 1 år fra produktionsdato

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P321 Særlig behandling (se på denne etiket). P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P405 Opbevares under lås. P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter. EUH208 Indeholder Portland Cement. Kan udløse allergisk reaktion.

Logo Weber

Specifikationer

Type Værdi
Indhold kg 25 kg
Farve Grå
Anvendelse Hæftemørtel
Inde/ude Inde og ude

Dokumentation

Info & guides