Vinylmakeup mat 500 ml - Autozone

Varenr.: 9058702

Vinylmakeup mat 500 ml - Autozone

Varenr.: 9058702
  • Autozone vinylmakeup bruges til bilens interiør, som bliver opfrisket og beskyttet
  • Den efterlader overfladen med en naturlig mat finish
  • Sprayes på overfladen i et tyndt og jævnt lag og poleres efterfølgende med en ren, blød klud
  • Bør ikke anvendes på rat, læder eller fodpedaler
  • Indeholder 500 ml
39.00

Varebeskrivelse

Autozone vinylmakeup mat 500 ml

Autozone vinylmakeup mat bruges til bilens interiør. Den både opfrisker og beskytter plast og vinyl, og den efterlader overfladen med en naturlig mat finish. Test produktet på et ikke synligt sted inden behandling. Den bør ikke anvendes på rat, læder eller fodpedaler. 

Indeholder 500 ml.

Sådan bruger du vinylmakeup

Flasken rystes grundigt før brug, og den sprayes direkte på overfladen i et tyndt og jævnt lag. Den kan også påføres med en blød klud. Herefter poleres overfladen med en ren, blød klud. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler

 

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Mærke Autozone
Bruges til Bilinteriør
Type Vinylmakeup

Dokumentation