Trim Svampe Stop 750 ml

Varenr.: 9064178

Trim Svampe Stop 750 ml

Varenr.: 9064178
  • Svampe Stop er et middel mod svampesygdomme i afgrøder og prydplanter
  • Midlet er let at fordele med spray
  • Godkendt til anvendelse mod æbleskurv og meldug (se nedenfor)
  • Godkendt til økologisk dyrkning
  • Indeholder 750 ml
199.00

Varebeskrivelse

Trim Svampe Stop 750 ml

Svampe Stop er et effektivt middel, der bruges mod svampesygdomme i afgrøder og prydplanter. Godkendt til økologisk dyrkning*. Midlet er flydende, klar-til-brug og kommer i en 750 ml sprayflaske, som gør det let at spraye midlet på de inficerede afgrøder.

Godkendt til anvendelse mod æbleskurv i æbler og meldug i tomater, aubergine, peberfrugt, agurk og squash. 

Godkendt til mindre anvendelse mod meldug i jordbær, bær, roser, vinduer, prydplanter m.m.

*Svampe Stop er et ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjer i rådsforordning nr. (EU) 2018/848.

 


Vær opmærksom på:

P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P264 - Vask hænder grundigt efter brug. P270 - Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. P280 - Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj. P501 - Indholdet og beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler.
EUH-sætninger: EUH401 - Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
Ekstra sætninger: SP1 - Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. [Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje].

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 750 ml
Type Klar-til-brug
Mærke Trim

Dokumentation