Trærens 1 liter koncentrat - Luxi

Varenr.: 9027390

Trærens 1 liter koncentrat - Luxi

Varenr.: 9027390
  • Luxi trærens er et rengøringsmiddel, der bruges på træ som fx trægulve eller -lofter, inden det skal behandles
  • Trærens fjerner snavs, fedt og gamle olie- og sæberester, og den kan bruges på ubehandlet og behandlet træ
  • Anvendes inden behandling med fx lud, sæbe, olie eller lak
  • Det er et koncentrat, der opblandes inden brug, og har en rækkeevne på 50-100 m² pr. liter
  • Produceret af Flügger Denmark A/S og indeholder 1 liter
44.50

Varebeskrivelse

Luxi trærens til trægulve og -lofter

Luxi trærens er et rengøringsmiddel, som fjerner snavs, fedt og gamle olie- og sæberester. Den anvendes til trægulve, trælofter og andet ubehandlet eller behandlet træ, inden der skal behandles med lud, sæbe, olie, bejdse eller lak. 

Trærensen er et koncentrat, der opblandes inden brug. Indeholder 1 liter, som rækker til 50-100 m².

Produceret af Flügger Denmark A/S.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel 
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. 
P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P280 - Bær beskyttelse til øjne og ansigt. P264 - Vask grundigt efter brug. P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337 + P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

LUXI

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 1 liter
Mærke Luxi
Anvendelse Træ

Dokumentation

Info & guides