Træfix terrasserens 5 liter

Varenr.: 9018383

Træfix terrasserens 5 liter

Varenr.: 9018383
  • Træfix terrasserens fjerner snavs på al slags træ, traller, hegn, altaner og lignende
  • Opløser effektivt snavs og fjerner belægninger
  • Dosering: 1 del Træfix Terrasserens til 10 dele vand, til rensning af let snavsede overflader
  • Indhold: 5 liter
149.00

Varebeskrivelse

Træfix terrasserens 5 liter

Terrasserens fra Træfix er et effektivt rengøringsmiddel, der egner sig til rengøring af al slags træ, traller, hegn, altaner og lignende. Træfix terrasserens opløser effektivt snavs og fjerner belægninger på træets overflade. 

Terrasserens kan bruges forud for påføring af træolie, så olien bedre kan trænge ind i træet. 
Dunken indeholder 5 liter.

Anvendelse:

Dosering: 1 del Træfix Terrasserens til 10 dele vand, til rensning af let snavsede overflader. Anvendes i koncentreret form til kraftigt tilsmudsede terrasser mv. 

Hvis det er varmt og solrigt, fugtes overfladen, der skal rengøres, med vand inden behandling, så midlet ikke tørrer for hurtigt ind. Påfør Træfix Terrasserens, fx med en børste, og lad virke i ca. 10 minutter. Skrub derefter og skyl, indtil alt snavs er fjernet. Brug evt. højtryksrenser. Behandlingen kan gentages om nødvendigt. Der må ikke efterlades rester af Træfix Terrasserens, når overfladen skal behandles med træolie, lasur, maling eller lignende. Beskyt skrøbelige materialer mod stænk. Aluminium, glas og messing kan blive misfarvet ved kontakt med produktet.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314) 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Indånd ikke damp/tåge. (P260) Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker. (P280) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl huden med vand. (P303+P361+P353) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Opbevares under lås. (P405) Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501) 
 

Traefix_logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 5 liter
Anvendelse Træ
Mærke Træfix

Dokumentation

Info & guides