Toiee Special WC afkalker Extra Power 1 liter

Varenr.: 9048002

Toiee Special WC afkalker Extra Power 1 liter

Varenr.: 9048002
  • Toiee Special WC afkalker Extra Power er særlig effektiv mod kraftige kalkbelægninger i toiletkummer og lignende
  • WC afkalkeren fjerner kalk og andre belægninger uden skrubben og skuren
  • Den er skånsom overfor emaljen i toilettet
  • Indeholder 1 liter
70.00

Varebeskrivelse

Få bugt med kalken med Toiee Special WC afkalker Extra Power

Er det lang tid siden, at toilettet er gjort rent, eller er der bare meget kalk i vandet, så skal du bruge denne Toiee Special WC afkalker Extra Power, som er særlig effektiv mod kraftige kalkbelægninger. Hovedingrediensen er fosforsyre, som sammen med de øvrige ingredienser giver en særlig styrke mod kalk.

Kan bruges med andre produkter fra Toiee

Du kan bruge WC afkalker Extra Power for sig selv eller sammen med en af de to propper Toiee WC Plug og Toiee Drain Plug. De to propper spærrer enten vandlås eller afløb, og gør det muligt for dig at hælde vand og WC-rens ned i kumme og afløb, så det kan stå og trække. Det er med til at fjerne kalk og andre belægninger hurtigt og effektivt uden skrubben og skuren.

Skånsom mod toilettet

Du skal bruge 1/8-1/4 liter Toiee WC afkalker Extra Power til et toilet. Det skal opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn. WC-rensen er desuden skånsom over for emaljen i toilettet.

Indeholder 1 liter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/5rulcvaq/ghs05_aetsende.png

Fare 
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314) 
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Indånd ikke damp/tåge. (P260) Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl huden med vand. (P303+P361+P353) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. (P301+P330+P331)

Toiee_logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 1 liter
Type Afkalker
Bruges til Toilet

Dokumentation