Tekstilrens 500 ml - Autozone

Varenr.: 9058699

Tekstilrens 500 ml - Autozone

Varenr.: 9058699
  • Autozone tekstilrens til rengøring af bilens indtræk, tæpper og anden tekstil- og kunststofbeklædning
  • Den er let skummende og trækker hurtigt og effektivt skidt og snavs ud af emnet
  • Sprayes på tekstilet, og det anbefales at teste rensen på et ikke synligt sted inden brug
  • Tørrer op uden at efterlade pletter og bleger ikke
  • Indeholder 500 ml
49.00

Varebeskrivelse

Autozone tekstilrens 500 ml

Autozone tekstilrens bruges til rengøring af bilens indtræk, tæpper og anden tekstil- og kunststofbeklædning. Tekstilrensen er let skummende, og den trækker hurtigt og effektivt skidt og snavs ud af emnet. Den tørrer op uden at efterlade pletter, og den bleger heller ikke emnet. 

Indeholder 500 ml. 

Sådan bruges tekstilrens

Støvsug først emnet, der skal rengøres. Ryst flasken grundigt før brug og påfør skummet i rigelige mængder. Den skal arbejdes ind i indtrækket med en blød svamp eller børste. Læg pres på emnet under optørring, og vask emnet over med en ren, våd og blød svamp. Hvis det er kraftigt tilsmudset, kan behandlingen gentages. Sørg for, at der er en god ventilation ved tørring. Test gerne tekstilrensen på et ikke-synligt sted inden brug. 

Flasken skal opbevares opretstående. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Mærke Autozone
Bruges til Bilinteriør
Type Tekstilrens

Dokumentation