Superlim 3 x 3 gram - Stabile

Varenr.: 9039164

5,00/stk
  • Stabile superlim er en stærk og hurtigtørrende lim
  • Kan anvendes på de fleste materialer fx træ, metal, keramik og de fleste plasttyper
  • Der er 3 stk. i en pakke, og de indeholder hver 3 gram

Stabile superlim 3 x 3 gram

Stabile superlim er en stærk lim, der hæfter på de fleste materialer. Den kan bruges på fx træ, metal, keramik og de fleste plasttyper. Limen er hurtigtørrende. 

Der er 3 stk. i en pakke, og de indeholder hver 3 gram.
 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Undgå indånding af tåge/damp. (P261) Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. (P262) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. (P304+P340) Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

stabile.jpg

Specifikationer

Indhold 9 gram
Mærke Stabile
Type Superlim
Anvendelse Universal