Superlim 3 x 3 gram - Stabile

Varenr.: 9039164

Superlim 3 x 3 gram - Stabile

Varenr.: 9039164
  • Stabile superlim er en stærk og hurtigttørrende lim
  • Kan anvendes på de fleste materialer, fx træ, metal, keramik og de fleste plasttyper
  • Der er 3 stk. i en pakke med 3 gram superlim i hver
19.50

Varebeskrivelse

Stabile superlim 3 x 3 gram

Stabile superlim er en stærk lim, der hæfter på de fleste materialer. Den kan bruges på fx træ, metal, keramik og de fleste plasttyper, så den kan bruges til mange formål. Limen er hurtigttørrende. 

Der er 3 stk. i en pakke, og de indeholder hver 3 gram.
 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Forårsager hudirritation. (H315)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Undgå indånding af tåge/damp. (P261) Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. (P262) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. (P304+P340) Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

stabile

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 9 gram
Mærke Stabile
Type Superlim
Anvendelse Universal

Dokumentation