Superlim 3 x 3 gram - Stabile

Varenr.: 9039164

19,95/stk 0,00 pr. stk
  • Stabile superlim er en stærk og hurtigtørrende lim, der kan bruges på de fleste materialer
  • Kan anvendes på fx træ, metal, keramik og de fleste plasttyper
  • Der er 3 stk. i en pakke, og de indeholder hver 3 gram

Stabile superlim 3 x 3 gram

Stabile superlim er en stærk lim, der hæfter på de fleste materialer. Den kan bruges på fx træ, metal, keramik og de fleste plasttyper. Limen er hurtigtørrende. 

Der er 3 stk. i en pakke, og de indeholder hver 3 gram.
 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. 

stabile.jpg

Specifikationer

Indhold 9 gram
Mærke Stabile
Type Superlim
Anvendelse Universal