Pga. travlhed er leveringstiden i øjeblikket 5-10 arbejdsdage

Sprinklervæske koncentreret 500 ml - Demon shot

Varenr.: 9052113

10,00/stk 20,00 pr. ltr
  • Demon Shot sprinklervæske i koncentreret form til opblanding med vand
  • Indeholder 500 ml, som giver 25 liter sprinklervæske
  • Sprinklervæsken er frostsikkerhed til -65C°
Lagerstatus blev indlæst sidst: 1. apr 2020 0:17

Sprinklervæske koncentreret til opblanding

Bland din egen sprinklervæske med Demon Shot sprinklervæskekoncentrat. Sprinklervæske koncentratet tilsættes vand, og ud af de 500 ml, der er i beholderen, får du 25 liter sprinklervæske.

Sprinklervæsken er frostsikker ned til -65C°.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

Fare

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Bær øjenbeskyttelse. (P280). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).