Spraymaling primer grå - Luxi

Varenr.: 9051975

68,00/stk 170,00 pr. ltr
  • Spraymaling primer fra Luxi bruges som underlag for en anden spraymaling eller som korrosionsbeskyttende maling
  • Kan anvendes på træ, metal, glas og keramik, og den kan bruges ude og inde
  • Den er grå, og der er 400 ml i dåsen, som rækker til 1-2 m²
  • Sprayafstanden er 20-30 cm

Spraymaling primer i grå

Primer spraymaling fra Luxi kan bruges som underlag for en anden spraymaling, hvor den giver en bedre vedhæftning eller som korrosionsbeskyttende maling. Korrosionsbeskyttelse betyder, at den forebygger rust, og det gør den særligt velegnet til brug udendørs på metal. Spraymaling kan bruges på både træ, metal, glas og keramik, og du kan bruge den inde og ude. Spraymalingen er oliebaseret.

Denne spraymaling primer er grå, og den indeholder 400 ml, som rækker til 1-2 m² pr. dåse. Underlaget skal være tørt og rent, inden brug, og du skal ryste den kraftigt inden brug, ligesom den også skal rystes undervejs. Kuglen skal kunne bevæge sig frit. Der sprayes med en afstand på 20-30 cm. Husk at afdække inden du maler. Du finder hele vores udvalg af afdækning her.

Har du brug for en anden type spraymaling, så finder du hele vores udvalg af spraymaling her.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare 
Yderst brandfarlig aerosol. (H222) 
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229) 
Forårsager hudirritation. (H315) 
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) 
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336) 
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373) 
Generelt Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. (P251). Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).
Andre farer: Produktet indeholder stoffer, som anses for, eller er bevist, kræftfremkaldende. Produktet indeholder organisk opløsningsmiddel. Gentagen eksponering af organiske opløsningsmidler kan give skader på nervesystemet og indre organer som fx lever, nyrer. Produktet indeholder lavtkogende væsker, der adsorberer dårligt på kulfiltre. Såfremt der anvendes åndedrætsværn, skal dette være luftforsynet. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066)

LUXI.jpg

Specifikationer

Rækkeevne pr. dåse 1-2 m²
Indhold 400 ml
Tørretid 60 min.
Glans Blank
Anvendelse Grunder
Farve Grå
Mærke Luxi