Spraymaling primer grå - Luxi

Varenr.: 9051975

Spraymaling primer grå - Luxi

Varenr.: 9051975
  • Spraymaling primer fra Luxi bruges som underlag for en anden spraymaling eller som korrosionsbeskyttende maling
  • Kan anvendes på træ, metal, glas og keramik, og den kan bruges ude og inde
  • Den er grå, og der er 400 ml i dåsen, som rækker til 1-2 m²
  • Sprayafstanden er 20-30 cm
68.00

Varebeskrivelse

Spraymaling primer i grå

Primer spraymaling fra Luxi kan bruges som underlag for en anden spraymaling, hvor den giver en bedre vedhæftning eller som korrosionsbeskyttende maling. Korrosionsbeskyttelse betyder, at den forebygger rust, og det gør den særligt velegnet til brug udendørs på metal. Spraymaling kan bruges på både træ, metal, glas og keramik, og du kan bruge den inde og ude. Spraymalingen er oliebaseret.

Denne spraymaling primer er grå, og den indeholder 400 ml, som rækker til 1-2 m² pr. dåse. Underlaget skal være tørt og rent, inden brug, og du skal ryste den kraftigt inden brug, ligesom den også skal rystes undervejs. Kuglen skal kunne bevæge sig frit. Der sprayes med en afstand på 20-30 cm. Husk at afdække inden du maler. Du finder hele vores udvalg af afdækning her.

Har du brug for en anden type spraymaling, så finder du hele vores udvalg af spraymaling her.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter. 

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Ved utilstrækkelig ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.
EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

LUXI

Specifikationer

Type Værdi
Rækkeevne pr. dåse 1-2 m²
Indhold 400 ml
Tørretid 60 min.
Glans Blank
Farve Grå
Mærke Luxi
Anvendelse Primer

Dokumentation

Info & guides