Spraymaling metal protector zink - Luxi

Varenr.: 9051967

Spraymaling metal protector zink - Luxi

Varenr.: 9051967
  • Spraymaling metal protector fra Luxi til at beskytte metal og stål mod rust og korrosion
  • Den er i farven zink og kan bruges både inde og ude
  • Produceret af Flügger Denmark A/S
  • Indeholder 400 ml i dåsen, som rækker til ca. 1-2 m²
74.50

Varebeskrivelse

Spraymaling til at beskytte metal og stål

Spraymaling metal protector er til at beskytte metal og stål mod rust og korrosion. Spraymalingen kan bruges både ude og inde, og den er i farven zink. Underlaget, der skal sprayes på, skal være rent, tørt og fri for fedt, olie og voks. Det er vigtigt med en god afdækning, så du ikke rammer uønskede steder. Du finder hele vores udvalg af afdækning her.

Spraymalingen skal rystes kraftigt inden brug og også undervejs, så kuglen kan bevæge sig frit i dåsen. Sprayafstanden er 20-30 cm. Der er 400 ml i en dåse, som rækker til ca. 1-2 m². Spraymalingen er oliebaseret.

Har du brug for en anden type, så finder du hele vores sortiment i spraymaling her.

Produceret af Flügger Denmark A/S.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

  


Fare
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

LUXI

Specifikationer

Type Værdi
Rækkeevne pr. dåse 1-2 m²
Indhold 400 ml
Tørretid 60 min.
Mærke Luxi
Glans Mat
Anvendelse Rustbeskyttelse
Farve Zink

Dokumentation

Info & guides