Spraymaling marineblå - Stabile

Varenr.: 9052035

Spraymaling marineblå - Stabile

Varenr.: 9052035
  • Spraymaling fra Stabile til træ og metal, glas
  • Denne udgave er marineblå, og den sprayes på i en afstand på ca. 20-30 cm
  • Indeholder 400 ml, som rækker til ca. 1-2 m²
  • Det er nemt og hurtigt at bruge spraymaling ved maling af store overflader, ligesom det giver et ensartet resultat på selv vanskelige steder
39.00

Varebeskrivelse

Spraymaling i marineblå fra Stabile

Spraymalingen fra Stabile kan bruges til træ og metal. Denne udgave er i marineblå, og der er 400 ml i dåsen. Maling med spraymaling er nemt, især hvis det er på store flader eller steder hvor det er svært at komme til. Her kan spraymaling give et mere ensartet resultat. Husk at dække godt af inden du begynder at spraye, for at undgå der kommer maling på uønskede steder. Du finder hele vores udvalg af afdækning her.

Inden brug rystes spraymalingen cirka 1 minut samt undervejs, så kuglen kan bevæge sig frit. Det er tydeligt at høre, når den gør det. Sprayafstanden er 20-30 cm, og en dåse rækker til 1-2 m². Den kan bruges både ude og inde.

Er det ikke den rigtige farve, så finder du hele vores udvalg af spraymaling her.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare 
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter. EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Ved brug ikke effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.
EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

stabile

Specifikationer

Type Værdi
Rækkeevne pr. dåse 1-2 m²
Indhold 400 ml
Tørretid 60 min.
Glans Blank
Farve Blå
Mærke Stabile
Anvendelse Træ og metal

Info & guides