Spraymaling klarlak mat - Luxi

Varenr.: 9051973

Spraymaling klarlak mat - Luxi

Varenr.: 9051973
  • Spraymaling med klar og mat lak fra Luxi
  • Spraylakken giver en beskyttende overflade, og den kan bruges inde og ude
  • Der er 400 ml i dåsen, som rækker til 1-2 m²
  • Påføres i tynde lag for at give det bedste resultat med en sprayafstand på 20-30 cm
68.00

Varebeskrivelse

Spraymaling med klar og mat lak fra Luxi

Hurtigtørrende spraylak fra Luxi til træ, metal, aluminium, glas, sten og forskellige typer plastik. Lakken er klar, og den giver en mat og beskyttende overflade. Den kan bruges inde og ude, og der er 400 ml i dåsen. Det rækker til 1-2 m². Spraymalingen er oliebaseret.

Med en spraylak er det nemt at lakere, og den påføres i tynde lag for at give det bedste resultat. Underlaget skal være rent, fri for fedt og olie og tørt. Ryst dåsen kraftigt inden brug samt undervejs, så du kan høre, at kuglen kan bevæge sig frit i dåsen. Der er en sprayafstand på 20-30 cm.

Har du brug for en anden type spraymaling, finder du hele vores udvalg af spraymaling her.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter. EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Ved brug ikke effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes. EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge. Indeholder: acetone, kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater.

LUXI

Specifikationer

Type Værdi
Rækkeevne pr. dåse 1-2 m²
Indhold 400 ml
Tørretid 60 min.
Farve Klar
Anvendelse Lakering
Mærke Luxi
Glans Mat

Dokumentation

Info & guides