Spraymaling high heat sort - Luxi

Varenr.: 9051958

Spraymaling high heat sort - Luxi

Varenr.: 9051958
  • High heat spraymaling fra Luxi er en varmebestandig spraymaling, der kan bruges til fx skorstensrør, kakkelovne, brændeovne og ovne
  • Den kan tåle en vedvarende varme på op til 400°C samt kortvarig opvarmning op til 600°C
  • Spraymalingen er mat sort, og den kan bruges både inde og ude
  • Der er 400 ml i dåsen, som rækker til 1-2 m²
74.50

Varebeskrivelse

Varmebestandig spraymaling fra Luxi i sort

High heat spraymaling fra Luxi er en varmebestandig spraymaling, som bruges til maling af fx skorstensrør, kakkelovne, brændeovne og ovne. Den kan tåle en vedvarende varme på op til 400°C og kortvarig opvarmning op til 600°C. Spraymalingen er mat sort, og der er 400 ml i dåsen, som rækker til 1-2 m². Spraymalingen er oliebaseret.

Lakken er modstandsdygtig overfor benzin, kemikalier og vejrpåvirkninger, og den kan bruges både inde og ude. Underlaget skal være rent, tørt og fri for olie og fedt, inden behandlingen begynder. Ryst dåsen kraftigt, så kuglen kan bevæge sig frit. Påføres med en afstand på 20-30 cm og i tynde lag for at undgå, at malingen løber. Husk at dække godt af inden behandlingen for at undgå at ramme uønskede steder. Du finder vores udvalg af afdækning her.

Har du brug for en anden type, så kan du finde hele vores sortiment af spraymaling her.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare   
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.   
H315 Forårsager hudirritation.   
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.   
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.   
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.   
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

LUXI

Specifikationer

Type Værdi
Rækkeevne pr. dåse 1-2 m²
Indhold 400 ml
Tørretid 60 min.
Mærke Luxi
Glans Mat
Farve Sort
Anvendelse Varmebestandig

Dokumentation

Info & guides