Spraymaling chrome - Luxi

Varenr.: 9051959

Spraymaling chrome - Luxi

Varenr.: 9051959
  • Spraymaling i chrome fra Luxi
  • Kan bruges til træ, metal, glas, aluminium, sten og forskellige typer af plastik
  • Det er nemt at bruge spraymaling til at male især på store flader og steder, hvor det er svært at komme til
  • Der er 400 ml i dåsen, som rækker til 1-2 m²
  • Sprayes på en afstand på 20-30 cm og kan bruges inde
68.00

Varebeskrivelse

Spraymaling i chrome fra Luxi

Spraymaling til brug på både træ, metal, glas, aluminium, sten og forskellige typer af plastik. Denne spraymaling er fra Luxi og i chrome (krom) og giver en blank overflade. Det er nemt at male med spraymaling, især på store flader eller steder, hvor det er svært at komme til. Her kan en spraymaling give et bedre og mere ensartet resultat, end hvis du skulle male med pensel. Der er 400 ml i dåsen, som rækker til 1-2 m². Den kan bruges inde. Spraymalingen er oliebaseret.

For at undgå at spraymalingen løber, skal den påføres i tynde lag. Overfladen skal være tør og ren og fri for fedt og olie, inden du starter med spraymalingen. Dåsen skal rystes kraftigt i 1 minut, og den skal også rystes undervejs, så kuglen kan bevæge sig frit i dåsen. Sprayafstanden er 20-30 cm, og det er en god ide at afdække området godt, så du ikke får maling på uønskede steder. Du finder vores udvalg af afdækning her.

Vi har et stort udvalg af spraymaling i forskellige farver, og du finder vores samlede sortiment af spraymaling her.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335-H336 Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter. 
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Ved brug ikke effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes.

LUXI

Specifikationer

Type Værdi
Rækkeevne pr. dåse 1-2 m²
Indhold 400 ml
Tørretid 60 min.
Glans Blank
Farve Chrome
Mærke Luxi
Anvendelse Træ og metal

Dokumentation

Info & guides