Sekundlim 30 ml

Varenr.: 9035961

Sekundlim 30 ml

Varenr.: 9035961
  • Sekundlim til limning af mindre emner med den medfølgende applikator
  • Kan bruges til fx metal, gummi og træ
  • Den er hurtigthærdende og virker efter få sekunder
  • indeholder 30 ml
30.00

Varebeskrivelse

Sekundlim til små emner 30 ml

Denne sekundlim er særligt velegnet til limning af små emner af metal, gummi, træ, tekstiler og læder. Der medfølger en applikator, der skrues på tuben. Det er en hurtighærdende og super stærk lim, som virker efter få sekunder. 

Indeholder 30 ml. 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
Undgå indånding af damp. (P261). Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280). Vask hænder/eksponeret hud grundigt efter brug. (P264). P271 Må kun bruges udendørs eller i et godt ventileret lokale. VED KONTAKT MED HUD (ELLER HÅR): Fjern øjeblikkeligt de klæder, der har været i kontakt med produktet. Skyl huden med vand. P303+P361+P353. P332+313 Hvis der opstår hudirritation: Opsøg læge. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.(P304 + P340). Kontakt giftinformationen eller opsøg læge, hvis du får det dårligt. (P304+312). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313). P405 Opbevares utilgængeligt. P403+233 Opbevar i et godt ventileret lokale. Hold beholderen lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501). 

millarco-logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 30 ml
Mærke Millarco
Type Sekundlim
Anvendelse Universal