Leveringsforsinkelse på 1-3 dage kan forekomme

Saltsyre 30% 1 liter - Stabile

Varenr.: 9049050

34,00/stk
  • Stabile saltsyre 30% har mange anvendelsesmuligheder og kan bruges til afsyring af murværk samt regulering af pH-værdi i pools
  • Kan også fjerne kalkaflejringer i vaser og karafler
  • Der er 1 liter i beholderen
Lagerstatus blev indlæst sidst: 5. apr 2020 0:16

Saltsyre til afsyring af murværk

Stabile saltsyre 30% har flere anvendelsesmuligheder og kan blandt andet anvendes til afsyring af murværk. Det gøres ved at blande 1 del saltsyre til 10 dele vand, hvorefter det påføres. Saltsyre 30% kan også bruges til at regulere pH-værdi i havebassiner og swimmingpools samt til at fjerne kalkaflejringer på vaser, karafler og lignende. Husk at skylle grundigt med vand efter brug.

Der er 1 liter i beholderen.
 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare!

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Indånd ikke damp/røg. (P260). VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. (P303+P361+P353). Opbevares under lås. (P405). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

stabile.jpg

Specifikationer

Indhold 1 liter
Type Saltsyre
Mærke Stabile