Reparationskit til bildæk

Varenr.: 9054292

Reparationskit til bildæk

Varenr.: 9054292
  • Reparationskit til nødreparation af punkteret bildæk
  • Bruges udelukkende til nødreparationer, og der skal altid køres til nærmeste værksted efter en nødreparation
  • Sættet indeholder 1 spiralnøgle, 1 hagenøgle, 5 tætningspropper og 1 lim
  • Lap aldrig huller, der er større end 5 mm eller huller på siden af dækket
69.95

Varebeskrivelse

Reparationskit til bildæk

Med dette reparationskit kan du lave en nødreparation på et punkteret bildæk. Sættet er udelukkende til nødreparation. Kør altid direkte til nærmeste autoværksted, efter du har foretaget en nødreparation.

Forsøg aldrig at lappe huller, der er større end 5 mm eller huller på siden af dækket.

Sættet indeholder 1 spiralnøgle, 1 hagenøgle, 5 tætningspropper og 1 lim.

Når du skal foretage en nødreparation, gøres det således:

  1. Fjern genstanden der har forårsaget punkteringen
  2. Skru spiralnøglen i hullet. Træk den frem og tilbage, til hullet er rengjort
  3. Træk en tætningsprop gennem øjet på hagenøglen og påfør lim på tætningsproppen
  4. Skub tætningsproppen 2/3 ind i hullet og træk hagenøglen hurtigt ud igen
  5. Skær det overskydende tætningsprop af med en skarp kniv
  6. Pump dækket

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png https://www.jemogfix.dk/media/kith25i3/ghs08_sundhedsfarer.png https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png https://www.jemogfix.dk/media/1znh5wyw/ghs09_miljoefarlig.png

Fare  
Meget brandfarlig væske og damp. (H225)  
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304)  
Kan forårsage allergisk hudreaktion. (H317)  
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)  
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)  
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210) Undgå udledning til miljøet. (P273) Bær beskyttelseshandsker. (P280) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P301 + P331 + P310) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. (P501)

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Type Dæk

Dokumentation