Rengøringsmiddel til tag 5 liter

Varenr.: 9030397

Rengøringsmiddel til tag 5 liter

Varenr.: 9030397
  • Rengøringsmiddel til effektiv og skånsom rengøring af taget
  • Anvendes fx med Nilfisk Roof Cleaner tagrenser (varenr. 9030396), som monteres på en Nilfisk højtryksrenser
  • Der er 5 liter i dunken, som rækker til ca. 170 m² 
88.75

Varebeskrivelse

Rengøringsmiddel til rengøring af taget

Roof Cleaner rengøringsmiddel til taget er en yderst effektiv måde at fjerne skidt fra tage. Rengøringsmidlet anvendes gerne sammen med Nilfisk Roof Cleaner tagrenser (varenr. 9030396), som monteres på din Nilfisk højtryksrenser.

Rengøringsmidlet sprøjtes ud på taget, hvor det lægger sig, og når det har virket sammen med vejr og vind, vil taget igen være rent. Vil du have en langtidsholdbar effekt, skal du undgå at bruge Roof Cleaner, når der forventes regn.

Der er 5 liter i dunken, som rækker til ca. 170 m².

Lav altid en prøve på et lille område for at sikre, at overfladen tåler rengøringsmidlet. Under "Rart at vide" kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på i forhold til kloaksystemerne.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314) 
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410) 
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Indånd ikke damp/tåge. (P260) Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker. (P280) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl huden med vand. (P303+P361+P353) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338) Opbevares under lås. (P405) Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 5 liter
Anvendelse Tag

Info & guides