Qlima Ekstra brændstof - 20 liter

Varenr.: 9027189

Qlima Ekstra brændstof - 20 liter

Varenr.: 9027189
  • Qlima Ekstra er et lugtfattigt kvalitetsbrændstof med 80% mindre svovlindhold end almindeligt petroleum
  • Specielt fremstillet til flytbare petroleumsovne
  • Der er 20 liter i beholderen
394.00

Varebeskrivelse

Qlima Ekstra til flytbare petroleumsovne

Qlima Ekstra er et brændstof i høj kvalitet med et lavt svovlindhold. Qlima Ekstra er specielt fremstillet til flytbare petroleumsovne, og ligesom de andre brændstoffer fra Qlima, er det produceret på egen fabrik i Belgien. 

Qlima har 30 års erfaring med fremstilling af kvalitetsbrændstof og kan derfor garantere, at deres brændstof er, hvis ikke det bedste, så i hvert fald blandt et af de allerbedste på markedet. Qlima Ekstra leveres i 20 liters engangsdunke. Brændstof fra Qlima kan anvendes til alle kaminer og er altid af den højeste kvalitet. Godt brændstof i premium-kvalitet sikrer en god oplevelse, når der skal varmes op, og Qlima garanterer den højeste effektivitet og en lang levetid på din kamin. 

Qlima Ekstra - høj kvalitet og lang levetid på din kamin

Qlima Ekstra er lugtsvag og har en stor ydeevne og et flammepunkt på mere end 65 grader celsius. Produktet leveres i engangs- og genanvendelige PET eco-dunke med børnesikring. Qlima Ekstra skal opbevares mørkt og køligt.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare 
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P331 Fremkald IKKE opkastning. P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P405 Opbevares under lås. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler. EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Qlima logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 20 liter
Type Brændstof

Dokumentation

Info & guides