Qlima Ekstra brændstof - 20 liter

Varenr.: 9027189

428,00/stk 21,40 pr. ltr
  • Qlima Ekstra er et lugtfattigt kvalitetsbrændstof med 80% mindre svovlindhold end almindeligt petroleum
  • Specielt fremstillet til flytbare petroleumsovne
  • Der er 20 liter i beholderen

Qlima Ekstra til flytbare petroleumsovne

Qlima Ekstra er et brændstof i høj kvalitet med et lavt svovlindhold. Qlima Ekstra er specielt fremstillet til flytbare petroleumsovne, og ligesom de andre brændstoffer fra Qlima, er det produceret på egen fabrik i Belgien. Qlima har 30 års erfaring med fremstilling af kvalitetsbrændstof og kan derfor garantere, at deres brændstof er, hvis ikke det bedste, så i hvert fald blandt et af de aller bedste på markedet. Qlima Ekstra leveres kun i 20 liters engangsdunke, der er fremstillet af miljøvenlige materialer. Brændstof fra Qlima kan anvendes til alle kaminer og er altid af den højeste kvalitet. Godt brændstof i premium-kvalitet sikrer en god oplevelse, når der skal varmes op, og Qlima garanterer den højeste effektivitet og en lang levetid på din kamin. 

Qlima Ekstra - høj kvalitet og lang levetid på din kamin

Den høje kvalitet på brændstof fra Qlima sikres gennem undersøgelser og tests fra en uafhængig organisation. Dette garanterer et pålideligt og rent produkt. Qlima Ekstra er lugtsvag og har en stor ydeevne og et flammepunkt på mere end 65 grader celsius. Produktet leveres i engangs- og genanvendelige PET eco-dunke med børnesikring. Qlima Ekstra skal opbevares mørkt og køligt.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P331 Fremkald IKKE opkastning. P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. P405 Opbevares under lås. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler. EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Specifikationer

Indhold 20 liter
Type Brændstof