PU fugeskum 3 x 400 ml.

Varenr.: 9041037

59,95/stk 49,96 pr. ltr

3 x 400 ml

Lagerstatus blev indlæst sidst: 3. jul 2020 14:24

Fugeskum anvendes til tætning og isolering omkring vindues- og dørkarme, rørgennemføringer, i hulrum, mellem vægelementer m.m.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Mistænkt for at fremkalde kræft. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. 

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Indhent særlige anvisninger før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Opbevares under lås. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122° F.