Provanto insektpinde 20 stk. - Protect Garden

Varenr.: 9057703

Provanto insektpinde 20 stk. - Protect Garden

Varenr.: 9057703
  • Protect Garden provanto insektpinde er insektmiddel og gødning i én
  • Bruges mod bladlus og mellus og indeholder også gødning, og de har en langtidseffekt op til 9 uger
  • Til prydplanter i potter indendørs og i væksthus
  • Indeholder 20 stk.
98.75

Varebeskrivelse

Provanto insektpinde - 20 stk.

Provanto insektpinde fra Protect Garden er insektmiddel og gødning i én. De bruges mod bladlus og mellus på prydplanter i potter, og de kan anvendes til potter indendørs eller i væksthus. Udover at virke mod mellus og bladlus er der også gødning i insektpindene. Pindene virker systemisk, så de fordeler sig i hele planten, og de har en langtidseffekt op til 9 uger. 

Der er 2 gram pr. stk. og 20 stk. i en pakke.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger  

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i godkendte affaldsbehandlingsanlæg.

EUH401 - Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i
fare. 

SP1 - Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. [Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje].

PROTECT_GARDEN

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 20 stk.
Bekæmper Mellus og bladlus