Polyfilla klar til brug hvid 330 gram

Varenr.: 9914952

Polyfilla klar til brug hvid 330 gram

Varenr.: 9914952
  • Polyfilla klar til brug er en spartelmasse til at udfylde små huller og revner på op til 2 cm
  • Den hæfter på mange materialer som fx puds, stuk, gipsplader, beton og sten
  • Den er hurtigtørrende, synker ikke, og den kan overmales 
  • Til indendørs brug og den er hvid
  • Indeholder 330 gram
49.95

Varebeskrivelse

Polyfilla klar til brug til alle små huller

Polyfilla klar til brug er en spartelmasse, som bruges til udfyldning af små huller, revner og sprækker i overfladen. Det kan fx være langs fodpaneler eller rundt om dør- og vinduesrammer. Den hæfter på mange materialer fx puds, stuk, gipsplader, beton og sten. Den er dog ikke egnet til metal, aluminium, kunststof eller PVC.

Polyfilla klar til brug er hurtigtørrende (ca. 30 minutter), synker ikke, og den er søm-, skrue- og borefast. Den kan overmales og bruges til huller op til 2 cm. 

Til indendørs brug. Den er hvid og indeholder 330 gram. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel
H226 - Brandfarlig væske og damp.
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P280 - Bær øjen- eller ansigtsbeskyttelse. P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P264 - Vask hænderne grundigt efter brug. P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337 + P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P403 + P235 - Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald.

Polyfilla_Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 330 gram
Farve Hvid
Mærke Polyfilla
Anvendelse Væg og loft

Dokumentation

Info & guides