Polyfilla klar til brug hvid 330 gram

Varenr.: 9914952

31,75/stk 96,21 pr. kg
  • Polyfilla klar til brug er en spartelmasse til at udfylde små huller og revner på op til 2 cm
  • Den hæfter på mange materialer som fx puds, stuk, gipsplader, beton og sten
  • Den er hurtigtørrende, synker ikke, og den kan overmales 
  • Til indendørs brug og den er hvid
  • Indeholder 330 gram

Polyfilla klar til brug til alle små huller

Polyfilla klar til brug er en spartelmasse, som bruges til udfyldning af små huller, revner og sprækker i overfladen. Det kan fx være langs fodpaneler eller rundt om dør- og vinduesrammer. Den hæfter på mange materialer fx puds, stuk, gipsplader, beton og sten. Den er dog ikke egnet til metal, aluminium, kunststof eller PVC.

Polyfilla klar til brug er hurtigtørrende (ca. 30 minutter), synker ikke, og den er søm-, skrue- og borefast. Den kan ovarmales og bruges til huller op til 2 cm. 

Til indendørs brug. Den er hvid og indeholder 330 gram. 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel

Brandfarlig væske og damp (H226). 

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).  

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).  Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt (P210).  Hold beholderen tæt lukket (P233). Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj (P262). I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P312). Opbevares køligt (P235).  Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald (P501). 

Polyfilla_Logo.jpg

Specifikationer

Indhold 330 gram
Farve Hvid
Mærke Polyfilla
Anvendelse Væg og loft