Plastic Padding træfylder

Varenr.: 9018426

173,00/stk 247,14 pr. kg

Natur. 700 g

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 4. jun 2020 14:22

Træfylderen hærder på 10 min. Let at skære, forme og slibe. Vejrbestandig

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

     

Fare

Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Mistænkes for at skade det ufødte barn. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. 

 

Plasticpadding_logo.jpg