Plastic Padding kemisk metal 560 ml.

Varenr.: 9035802

174,00/stk 310,71 pr. ltr

I dåse

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 15. jul 2020 0:16

Til reparation på hårde overflader. Reparerer sprækker og huller i beton, metal og stenplader. Giver en tæt, stærk og meget hård overflade, der kan bores, gevindskæres og males over. Fylder, limer, tætner og sammenføjer træ, sten og metal i alle kombinationer.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

     

Fare

Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Mistænkes for at skade det ufødte barn. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp.. Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger.