Plastic Padding kemisk metal 460 ml

Varenr.: 9035802

Plastic Padding kemisk metal 460 ml

Varenr.: 9035802
  • Plastic Padding kemisk metal bruges til reparation og udfyldning af sprækker i beton, metal, træ og stenplader
  • Kan fylde, lime, tætne og sammenføje sten, træ og metal i alle kombinationer
  • Giver en tæt, stærk og meget hård overflade, der kan bores i og males
  • Den er hurtigtvirkende og hærder på 15 minutter
  • Indeholder 460 ml spartelmasse + 15 gram hærder
174.00

Varebeskrivelse

Plastic Padding kemisk metal 460 ml

Plastic Padding kemisk metal bruges til at reparere og udfylde sprækker og huller i beton, metal, træ og stenplader. Den kan fylde, lime, tætne og sammenføje sten, træ og metal i alle kombinationer.

Overfladen bliver tæt, stærk og meget hård , og der kan efterfølgende bores i overfladen og/eller male den over.

Plastic Padding kemisk metal kan anvendes inde og ude. Det er en 2-komponent spartelmasse og indeholder 460 ml spartelmasse + 15 hærder. Den er hurtigtvirkende og hærder på blot 15 minutter.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png
https://www.jemogfix.dk/media/1znh5wyw/ghs09_miljoefarlig.png

Advarsel
H242 Brandfare ved opvarmning.
H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P234 Opbevares kun i den originale beholder. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P391 Udslip opsamles. P403 Opbevares på et godt ventileret sted. P411 <50 Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger 50 °C. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes til et anerkendt affaldsdepot.

Plasticpadding_logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 460 ml
Mærke Plastic Padding
Anvendelse Træ, metal og beton

Dokumentation

Info & guides