Phønix klæbeasfalt 310 ml

Varenr.: 9014391

Phønix klæbeasfalt 310 ml

Varenr.: 9014391
 • Klæbeasfalt fra Phønix Tag Materialer til fastklæbning og reparation af tagpap
 • Specielt effektiv til klæbning af tagpap, til reparation af tagpaptage samt til fugning ved ovenlys. hætter, tagnedløb m.m.
 • Produktet indeholder 310 ml
 • I emballage med påføringstud
69.95

Varebeskrivelse

Phønix klæbeasfalt 310 ml

Klæbeasfalt fra Phønix Tag Materialer er velegnet til fastklæbning og reparation af tagpap. Klæbeasfalten kommer i en praktisk emballage med en påføringstud, og den indeholder 310 ml.

Klæbeasfalt er sejtflydende specialbitumenopløsning tilsat forstærkningsfiber samt klæbeforbedre.

Brugsvejledning:

 1. Tørt og rent underlag: Det bedste resultat opnås ved at påføre Klæbeasfalten på et tørt, rent og fast underlag
 2. Brug en tandspartel: Klæbeasfalten trækkes ud med en tandspartel
 3. Rensning: Til rengøring og værktøj anvendes oliefjerner
 4. Forbrug og tørretid: 1-2 kg pr. m² afhængigt af opgaven

Tørretid: Ca. 1 uge afhængigt af temperatur- og ventilationsforhold

Produktdetaljer:

 • 310 ml
 • Farve: Sort
 • Massefylde: 0,97
 • Brandfareklasse: II-1

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H226 Brandfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P280 Bær beskyttelseshandsker. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Stof: Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2% aromater;

Phønix tag logo nyt aug14

Specifikationer

Type Værdi
Indhold liter 310 ml
Type Phønix asfalt
Farve Sort

Info & guides