Phønix grundingsasfalt 5 liter

Varenr.: 9358241

Phønix grundingsasfalt 5 liter

Varenr.: 9358241
  • Grundingsasfalt fra Phønix Tag Materialer til grunding af tagpaptage
  • Til grunding og støvbinding af flader, hvor der skal klæbes eller svejses tagpap, eller hvor der skal påføres koldflydende asfaltprodukter
  • Spanden indeholder 5 liter
279.00

Varebeskrivelse

Phønix Grundingsasfalt 5 liter

Grundingsasfalt fra Phønix Tag Materialer er udviklet til at sikre, at de efterfølgende lag klæber optimalt. Grundingsasfalt anvendes til grunding og støvbinding på tagpaptage, betontage, gamle tagpaptage, jern og andre flader, hvorpå der skal klæbes eller svejses tagpap, eller hvor der skal påføres koldflydende asfaltprodukter.

Brugsvejledning:

Grundingsasfalt påføres et rengjort og tørt underlag med en blød kost eller pensel.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H226 Brandfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P580 Bær beskyttelseshandsker. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Stof: Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2% aromater;

Phønix tag logo nyt aug14

Specifikationer

Type Værdi
Indhold liter 5 liter
Type Phønix asfalt

Info & guides