Phønix grundingsasfalt 5 liter

Varenr.: 9358241

229,00/stk 45,80 pr. ltr
  • Grundingsasfalt fra Phønix Tag Materialer til grunding af tagpaptage
  • Til grunding og støvbinding af flader, hvor der skal klæbes eller svejses tagpap, eller hvor der skal påføres koldflydende asfaltprodukter
  • Spanden indeholder 5 liter

Phønix Grundingsasfalt 5 liter

Grundingsasfalt fra Phønix Tag Materialer er udviklet til at sikre, at de efterfølgende lag klæber optimalt. Grundingsasfalt anvendes til grunding og støvbinding på tagpaptage, betontage, gamle tagpaptage, jern og andre flader, hvorpå der skal klæbes eller svejses tagpap, eller hvor der skal påføres koldflydende asfaltprodukter.

Brugsvejledning:

Grundingsasfalt påføres et rengjort og tørt underlag med en blød kost eller pensel.


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel

Brandfarlig væske og damp. (H226) 

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. (P210) Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. (P271) Bær beskyttelseshandsker. (P280) Indhold/beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler på kommunal modtagestation. (P501) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066)

Indeholder: Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2 % aromater.

Specifikationer

Indhold liter 5 liter
Type Phønix asfalt