Pattex tag- & reparationsmasse 750 ml

Varenr.: 9044296

Pattex tag- & reparationsmasse 750 ml

Varenr.: 9044296
  • Pattex tag- & reparationsmasse anvendes til tætning af overgange, tilslutninger og utætheder i hele huset
  • Den kan bruges til at udfylde huller og sprækker ved tagbaner, tagsten og mure og tætte overgange mellem fx tagrender
  • Den er elastisk, UV- og vejrbestanding og 100% vandtæt
  • Hæfter på de fleste materialer som mur, tagsten, beton, metal og træ
  • Kan bruges inde og ude og indeholder 750 ml
159.00

Varebeskrivelse

Pattex tag- & reparationsmasse 750 ml

Pattex tag- & reparationsmasse bruges til tætning af overgange, tilslutninger og utætheder i hele huset. Den kan anvendes både ude og inde. Brug den til at udfylde huller og sprækker samt tætne overgange ved tagbaner, tagsten, tagrender og murpartier. Den hæfter godt på de fleste materialer som mur, tagsten, beton, metal, træ, glas, fliser og lignende. Den kan ikke bruges til PE, PP, PTFE, PMMA og under vand i fx akvarier. Den kan heller ikke overmales. 

Det er en unik silikoneforsegling, som giver et elastisk beskyttelseslag på kritiske steder, og den lukker af mod fugt, da den er 100% vandtæt. Den er desuden UV- og vejrbestandig, uden opløsningsmiddel eller bitumen, og så er den lugtneutral.

Pattex tag- & reparationsmasse er let at påføre. Den er sort og indeholder 750 ml.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær øjenbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Pattex logo_1

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 750 ml
Mærke Pattex
Farve Sort
Anvendelse Til tætning af overgange

Dokumentation

Info & guides