Pattex PU fugeskum 750 ml

Varenr.: 9044616

Pattex PU fugeskum 750 ml

Varenr.: 9044616
  • Pattex PU fugeskum er en universal PU-skum, der isolerer, tætner, fylder og limer
  • Den kan bruges til alle sprækker og ideel til montering og isolering af vinduer og døre
  • Får en slidstærk, halvstiv struktur i løbet af 2-4 timer under påvirkning af luftens fugtighed
  • Kan efterfølgende bearbejdes med skærende værktøjer, overmales eller slibes
  • Indeholder 750 ml
99.00

Varebeskrivelse

Pattex PU fugeskum 750 ml

Pattex PU fugeskum er en universal PU-skum, som isolerer, tætner, fylder og limer. Den kan bruges til alle sprækker. Den bruges fx til:

  • Tætning af samlinger rundt om vinduer og døre
  • Isolering af varmt- og koldtvandsledninger
  • Udfyldning af store revner, huller, samlinger og åbninger
  • Sammenføjning og tætning af vindues- og dørkarme

Pattex PU fugeskum hærder til en slidstærk, halvstiv struktur i løbet af 2-4 timer under påvirkning af luftens fugtighed. Den kan efterfølgende bearbejdes med skærende værktøjer, overmales, slibes osv. 

Indeholder 750 ml.

Arbejdstemperatur +5 grader - +30 grader. Støvtør efter 15 min. Gennemhærdet efter ca. 2 - 4 timer.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:  

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/kith25i3/ghs08_sundhedsfarer.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare
H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H362 Kan skade børn, der ammes.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke tåge/damp. P263 Undgå kontakt under graviditet/amning. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Pattex logo_1

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 750 ml
Mærke Pattex
Type PU fugeskum

Dokumentation