Pattex Plastic Padding kemisk træ 180 ml

Varenr.: 9046348

Pattex Plastic Padding kemisk træ 180 ml

Varenr.: 9046348
  • Pattex Plastic Padding kemisk træ er en 2-komponent specialspartel til reparation af træ
  • Den er træfarvet og kan anvendes til mange forskellige træsorter
  • Let at skære, forme og slibe og kan bruges inde og ude
  • Hærder på 10 minutter, og den krymper og revner ikke
  • Indeholder 180 ml + 8 gram hærder
75.00

Varebeskrivelse

Pattex Plastic Padding kemisk træ 180 ml

Pattex Plastic Padding kemisk træ er en 2-komponent specialspartel til reparation af træ. Hærderen ligger i låget. Den er let at skære, forme og slibe, og den kan anvendes både inde og ude. Den hverken krymper eller revner, og den hærder på 10 minutter.

Spartelmassen er træfarvet og kan anvendes på flere forskellige træsorter. Indeholder 180 ml + 8 gram hærder. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.pnghttps://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.pnghttps://www.jemogfix.dk/media/1znh5wyw/ghs09_miljoefarlig.png 

Advarsel
H242 Brandfare ved opvarmning.
H317 Kan udløse allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P234 Opbevares kun i den originale beholder. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P391 Udslip opsamles. P403 Opbevares på et godt ventileret sted. P411 <50 Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger 50 °C. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes til et anerkendt affaldsdepot.

Plasticpadding_logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 180 ml
Mærke Plastic Padding
Anvendelse Træ
Farve Træ

Dokumentation

Info & guides