Pattex Easy Silicone hvid 300 ml

Varenr.: 9044785

Pattex Easy Silicone hvid 300 ml

Varenr.: 9044785
  • Pattex Easy Silicone er nem at påføre, udjævne og korrigere med udelukkede rent vand
  • Den er derfor nem at arbejde med, og hænder og værktøj rengøres med kun vand efter brug
  • Bruges til at lave fuger ved samlinger i badeværelse og køkken
  • Lugtfri og uden opløsningsmidler
  • Den er hvid og indeholder 300 ml
79.50

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Pattex Easy Silicone til vådrum og køkken

Pattex Easy Silicone er en silikonemasse, der er meget let at anvende og arbejde med. Det er nemt at påføre, udjævne og korrigere den udelukkende med brug af rent vand. Pattex Easy Silicone er en vandbaseret vådrumssilikone, der kan bruges til at lave fuger ved samlinger i badeværelse og køkken. Det kan være ved fliser, bruseniche, badekar, håndvask, toiletter, køkkenbord og arbejdsbord. 

Den har en god vedhæftning på keramik, træ, glas emalje og aluminium, men er ikke velegnet til brug på PE, PP, PTFE, natursten og andre materialer med åbne porer. 

Pattex Easy Silicone er lugtfri, mughæmmende, uden opløsningsmidler og mindre klistret end andre silikonemasser. Det er nemt at rengøre hænder og værktøj med kun vand efter brug. Nylavede fuger skal beskyttes mod vandstænk i 12 timer, og den er ca. 24 timer om at hærde helt. 

Denne er hvid og indeholder 300 ml. 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær øjenbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. EUH212 Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv.

Pattex logo_1

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 300 ml
Farve Hvid
Mærke Pattex
Anvendelse Sanitet

Dokumentation

Info & guides