Loctite Super Glue

Varenr.: 9028456

Loctite Super Glue

Varenr.: 9028456
  • Loctite Super Glue universallim kan bruges til mange limopgaver i hjemmet
  • Den kan anvendes på mange forskellige overflader fx porcelæn, metal, gummi, træ og papir
  • Den er hurtigttørrende, stærk samt vand- og stødfast
  • Den tørrer gennemsigtigt op og efterlader en usynlig fuge
  • Indeholder 3 gram
29.95

Varebeskrivelse

Loctite Super Glue universallim

Loctite Super Glue er en universallim, som du kan bruge til mange limopgaver i hjemmet. Limen kan anvendes til mange forskellige overflader fx porcelæn, metal, gummi, træ, papir og plastik. Limen er hurtigttørrende og stærk, og den er gennemsigtig, når den tørrer op. Det giver en usynlig fuge, hvor du har limet. Den er stødfast og kan klare tunge belastninger. Loctite Super Glue er vandfast og kan klare at komme i opvaskemaskine – praktisk, hvis du har limet en skål eller tallerken.

Limen har en hætte med anti-tilstopning, så limen er klar til brug. Limen findes i flere versioner, hvor forskellen er, hvordan limen påføres. Du finder vores udvalg af Loctite Super Glue under kategorien superlim

Indeholder 3 gram.
 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
EUH202 Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af damp. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Loctite logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 3 gram
Mærke Loctite
Type Sekundlim
Anvendelse Universal

Dokumentation