Loctite 60 Seconds Universallim

Varenr.: 9045297

Loctite 60 Seconds Universallim

Varenr.: 9045297
  • Loctite 60 Seconds Universallim er en stærk lim, som kan bruges til mange forskellige overflader som fx træ, metal og sten
  • Den tørrer i løbet af 60 sekunder og giver dermed mulighed for, at limningen kan rettes, inden den er hærdet
  • Limen er stærk og opbygger en styrke på op til 100+ kg/cm²
  • Den er som en gel, der forhindrer, at den løber på lodrette overflader
  • Indeholder 20 gram
58.75

Varebeskrivelse

Loctite 60 Seconds Universallim

Loctite 60 Seconds Universallim er en hurtig og stærk lim, som kan klare selv mellemstore og store reparationer i hjemmet. Limen bruger 60 sekunder på at lime sammen, og det betyder, at du kan nå at rette limningen, inden limen er hærdet. Limen er en gel, som forhindrer, at den ikke løber på lodrette påføringer. Den laver ikke tråde, og når den er tør, bliver den gennemsigtig. Den opbygger en styrke på 100+ kg/cm².

Universallimen kan bruges på mange overflader som fx træ, metal, keramik, sten og plast - dog ikke polyethylene og polypropylene, PTFE, glas og syntetiske fibre. Den er fri for opløsningsmidler.

Indeholder 20 gram.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
EUH202 Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares 
utilgængeligt for børn. P261 Undgå indånding af damp. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Loctite logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 20 gram
Mærke Loctite
Anvendelse Universal
Type Universallim

Dokumentation