Limspray 300 ml - Grand Prix

Varenr.: 9028488

Limspray 300 ml - Grand Prix

Varenr.: 9028488
  • Grand Prix limspray er en universal limspray, der kan anvendes til mange formål
  • Kan bruges til fx papir, træ og tekstiler
  • Indeholder 300 ml
44.50

Varebeskrivelse

Grand Prix limspray 300 ml

Grand Prix limspray er en universal limspray, som kan bruges til mange formål. Den anvendes til permanent sammenklæbning af papir, karton, oasis, træ, tekstiler og visse typer plastik.

Indeholder 300 ml.
 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

   

  

Fare
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 300 ml
Mærke Grand Prix
Type Limspray
Anvendelse Universal

Dokumentation