Lightergas 300 ml - Skandi

Varenr.: 9039537

14,50/stk
  • Skandi lightergas til refill af lightere
  • Indeholder 300 ml

Skandi lightergas 300 ml

Skal lighteren fyldes op med lightergas, så kan det gøres med denne Skandi lightergas. 

Indeholder 300 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H220 Ekstrem brandfarlig dåse
H280 Dåse under tyrk. Kan eksplodere ved opvarmning.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P201 Indhent særlige anvisninger før brug. P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søge lægehjælp. P377 Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen. P381 Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert. P410 + P403 Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted.

Skandi logo neg.jpg

Specifikationer

Type Lightergas
Mærke Skandi