Lightergas 300 ml - Skandi

Varenr.: 9039537

11,50/stk
  • Skandi lightergas til refill af lightere
  • Indeholder 300 ml
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 2. jun 2020 10:23

Skandi lightergas 300 ml

Skal lighteren fyldes op med lightergas, så kan det gøres med denne Skandi lightergas. 

Indeholder 300 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

H220 Ekstrem brandfarlig dåse
H280 Dåse under tyrk. Kan eksplodere ved opvarmning.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P201 Indhent særlige anvisninger før brug. P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søge lægehjælp. P377 Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen. P381 Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert. P410 + P403 Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted.

Skandi logo neg.jpg

Specifikationer

Type Lightergas
Mærke Skandi