Kølervæske rød 2,5 liter - Autozone

Varenr.: 9064722

Kølervæske rød 2,5 liter - Autozone

Varenr.: 9064722
  • Autozone kølervæske beskytter bilens kølesystem mod korrosion og overophedning
  • Blandes op i et blandingsforhold på minimum 1:2, og i Nordeuropa er det typisk i blandingsforholdet 1:1
  • Indeholder 2,5 liter
89.00

Varebeskrivelse

Autozone kølervæske 2,5 liter

Autozone kølervæske beskytter bilens kølesystem mod korrosion og overophedning, og den kan bruges til motorer, der er produceret af støbejern, aluminium eller kombinationer af de to metaller samt aluminium eller kobberlegeringer. Den lever op til følgende krav: Audi/VW TL-774 F (G12+), Deutz 0199-99-1115/6, MAN 324 TYp SNF og Mercedes-Benz 325.3.

Det anbefales at anvende kølervæsken i et blandingsforhold på minimum 1:2, og det sikrer en frostbeskyttelse til -20°C. I Nordeuropa er det typiske blandingsforhold 1:1, som giver en frostbeskyttelse ned til -38°C.

Der er 2,5 liter i dunken.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Farlig ved indtagelse. (H302) 
Forårsager hudirritation. (H315) 
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) 
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373) 
Indånd ikke damp/spray. (P260) Vask hænderne grundigt efter brug. (P264) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse. (P280) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305 + P351 + P338) Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337 + P313)

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 2,5 liter
Mærke Autozone
Type Kølervæske

Dokumentation