Klor Starter 1 kg - Swim & Fun

Varenr.: 9031582

97,75/stk
  • Swim & Fun Klor Starter hurtigklog granulat bruges til effektivt at desinficere poolvand
  • Den anvendes ved sæsonstart, når poolen er blevet fyldt og til chokbehandling af problemvand
  • Anvendes gerne sammen med langsomklor for det bedste resultat
  • Der er 1 kg i beholderen

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Klor Starter 1 kg - Swim & Fun

97,75 /stk

Klor WeekTab langsomklor 1 kg - Swim & Fun

139,00 /stk

Klor Starter 1 kg - Swim & Fun

97,75 /stk

Klor WeekTab langsomklor 1 kg - Swim & Fun

139,00 /stk

2 Varer valgt

Samlet pris:

236,75 kr.

Klor Starter til desinficering af poolvand

Swim & Fun Klor Starter granulat bruges til hurtig og effektiv desinficering af poolvand. Den anvendes ved sæsonstart, når poolen lige er blevet fyldt, eller til chokbehandling af vandet for effektivt at desinficere det, hvis der er problemer med vandet som belægninger eller mat og uklart vand. 

Det anbefales at anvende Klor Starter sammen med langsomklor for det bedste resultat. Klor Starter hurtigklor granulat er i en praktisk plastbeholder med børnesikret låg. Der er 1 kg i beholderen. Den fås også som tabletter (varenr. 9047035).

Dosering:

  • Opstart/chokbehandling: 75 gram/10000 liter
  • Vedligehold: 20-30 gram/10000 liter

 

Du finder langsomklor og andet tilbehør samt din nye pool her.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel

Farlig ved indtagelse.(H302)
Forårsager alvorlig øjenirritation.(H319)
Kan forårsage irritation af luftvejene.(H335)
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.(H410)

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Forebyggelse Undgå udledning til miljøet. (P273). Bær øjenbeskyttelse. (P280). Reaktion Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501). 

UFI: XP80-H0Y7-2007-N8WV. Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres. (EUH206) Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. (EUH031)

Swim_Fun.jpg

Specifikationer

Type Vandpleje