Klæbemørtel/ankermasse 300 ml

Varenr.: 9055844

Klæbemørtel/ankermasse 300 ml

Varenr.: 9055844
  • Klæbemørtel/ankermasse til fastgørelse af gevindstænger i beton
  • Den har en høj styrke og kan anvendes i urevnet beton, gasbeton samt hule og massive mursten
  • Kan bruges i fx stål- og metalkonstruktioner, skinnesystemer og gevindstangs- og armeringsjernstilslutninger
  • Klæbemørtlen forsegler det borede hul helt og kan bruges inde og ude
  • Indeholder ikke styren og epoxy
  • Den er grå og indeholder 300 ml
129.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Klæbemørtel/ankermasse 300 ml

Denne klæbemørtel/ankermasse bruges til fastgørelse/indlimning af gevindstænger i beton. Injektionslimen har en høj ydeevne, og den kan anvendes i urevnet beton, gasbeton, samt hule og massive mursten. Den kan f.eks. bruges i stål- og metalkonstruktioner, skinnesystemer, facader, markiser, gevindstangs- og armeringsjernstilslutninger. Klæbemørtlen forsegler det borede hul helt.

Limen består af metacrylatharpiks, hærder og mineralske tilslag, og den er uden styren og epoxy. Den har en lav MAL-kode (00-4), dvs. næsten lugtfri. Klæbemørtlen har en holdbarhed på 18 måneder, og den er BREEAM certificeret.

Klæbemørtlen er grå, men har en funktion, som gør, at limen skifter farve, når hærdningsprocessen er gået i gang. Det sikrer dig, at du kan se, om limen og hærderen er blandet korrekt.

Der er 300 ml i tuben, og den kan anvendes både inde og ude.


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
H319: Forårsager alvorlig jenirritation.

P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. P264: Vask hud grundigt efter brug. P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P333+P313: Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

Simpson_logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 300 ml
Type Klæbemørtel/ankermasse
Mærke Simpson Strong-Tie

Dokumentation