Kemisk træ 180 ml

Varenr.: 9046348

74,75/stk 415,28 pr. ltr

Plastic Padding. Spartelmasse til materialer i træ.

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 16. jul 2020 0:17

Perfekt til materialer i træ, fordi spartelmassen er let at forme, skære og slibe. Kan anvendes både indendørs og udendørs. Træfarvet.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

     

Fare

Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Mistænkes for at skade det ufødte barn. Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp.. Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger.