Junckers trærens 1 liter

Varenr.: 9055550

109,00/stk
  • Junckers trærens til f.eks. bordplader og trægulve i olie- og ludbehandlet træ
  • Trærensen fjerner snavs, fedtrester og gammel sæbefilm
  • Der er 1 liter i dunken

Junckers trærens

Trærens fra Junckers anvendes indendørs til grundrengøring af for eksempel trægulve og bordplader, som er behandlet med natursæbe eller olie. Trærensen fjerner snavs, fedtrester og gammel sæbefilm.

Der er 1 liter i dunken.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101).
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Bær øjenbeskyttelse. (P280). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313).

junkers logo.jpg

Specifikationer

Indhold 1 liter
Mærke Junckers
Anvendelse Til olie- og ludbehandlet træ