Junckers MøbelLak mat oliebaseret 0,75 liter

Varenr.: 9011523

188,00/stk 250,67 pr. ltr
  • Junckers MøbelLak er en oliebaseret lak til bordplader, møbler og andre overflader af træ
  • Giver en mat overflade og tilfører træet dybde
  • Indeholder 0,75 liter, som rækker til ca. 7,5 m²

Junckers MøbelLak mat til lakering af træoverflader

Junckers MøbelLak er en oliebaseret lak til lakering af bordplader, møbler og andre overflader af træ. Den kan bruges til afslebne, ubehandlede overflader sam tidligere lakerede overflader. Møbellakken giver en mat overflade, og der er 0,75 liter i. Det rækker til ca. 7,5 m².

Junckers MøbelLak påføres med lakpensel eller lakrulle under god ventilation og bliver farveløs, når den tørrer. Lakken tilfører træet dybde.

Produktdetaljer:

  • Glans: Mat
  • Indhold: 0,75 liter
  • Rækkeevne: Ca. 10 m² pr. liter
  • Før brug: Omrør grundigt før brug
  • Tørretid: Ca. 6 timer ved 20 ° C og 50 % RH. Fuldt afhærdet efter tre døgn. Påfør aldrig mere end 2 lag lak per døgn
  • Påføring: Lakpensel eller lakrulle. Husk god ventilation
  • Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

 

Advarsel

Brandfarlig væske og damp. (H226)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. (H413)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210)
Ved brand: Anvend alkohol-resistent skum/kulsyre/pulver/vand tåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. (P370+P378)
Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235)
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)

Produktet indeholder teratogene stoffer som kan give varige skader på afkommet hos mennesker. Produktet indeholder stoffer som kan gøre skade på forplantningsevnen. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH066)

junkers logo.jpg

Specifikationer

Indhold 0,75 liter
Dækkeevne m2 pr. liter 10 m²
Tørretid 6 timer
Mærke Junckers
Glans Mat
Type Møbellak
Baseret på Oliebaseret
Farve Transparent