Insektspray universal 750 ml - Pest-Stop

Varenr.: 9063175

Insektspray universal 750 ml - Pest-Stop

Varenr.: 9063175
  • Pest-Stop insektspray anvendes til bekæmpelse kravlende insekter i og omkring beboelse
  • Insektspray sprøjtes direkte på insekterne
  • Med et højt indhold af aktivstof, der dræber insekterne hurtigt og effektivt
  • Kan anvendes indendørs og udendørs
  • Indeholder 750 ml
149.00

Varebeskrivelse

Pest-Stop universal insektspray 750 ml

Pest-Stop insektspray bruges mod kravlende insekter i og omkring hjemmet. Insektsprayen er klar til brug, og kan bruges indenfor og udenfor, fx på havegange eller terrassen. 

Insektsprayen indeholder et højt indhold af aktivstof, der dræber insekterne kort tid efter, at de er kommet i kontakt med midlet. 

Indeholder 750 ml.

Anvendelse:

Omryst flasken grundigt før brug. Sprøjt i en afstand af ca. 30 cm direkte på insekterne. 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel 
H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. 
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P103 - Læs etiketten før brug. P270 - Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. P273 - Undgå udledning til miljøet. P391 - Udslip opsamles. P501 - Indholdet og beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsanlæg. 
EUH-sætninger: EUH208 - Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on. Kan udløse allergisk reaktion.

Pest-Stop Logo

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 750 ml
Bekæmper Insekter

Dokumentation