Insektfjerner 500 ml - Autozone

Varenr.: 9058707

Insektfjerner 500 ml - Autozone

Varenr.: 9058707
  • Autozone insektfjerner bruges til at fjerne indtørrede insektrester på karosseri, bilruder, spejle, lygter og kofanger
  • Anvendes typisk lige inden bilvask
  • Behandl mindre områder ad gangen for det bedste resultat
  • Må ikke bruges i direkte sollys, eller når bilens overflade er varm
  • Indeholder 500 ml
28.00

Varebeskrivelse

Autozone insektfjerner 500 ml

Autozone insektfjerner bruges til at opløse indtørrede insektrester på karosseri, bilruder, spejle, lygter og kofanger, så de let kan tørres af. Insektfjerneren anvendes typisk lige inden bilvask. Brug aldrig insektfjerner i direkte sollys, eller når overfladen på bilen er varm. 

Indeholder 500 ml.

Sådan bruger du insektfjerner

Flasken rystes grundigt inden brug, og insektfjerneren sprayes på overfladen, der skal behandles. Lad den virke 2-3 minutter, men det må ikke tørre ind. Rester fjernes med en ren, fugtig klud og tørres efter med en ren, tør, fnugfri klud. Behandl mindre områder ad gangen for at få det bedste resultat. Er insekterne kraftigt indtørret kan behandlingen gentages. Vask hænder efter brug. 

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

H226 Brandfarlig væske og damp. 
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P233 Hold beholderen tæt lukket.   
P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P370+P378 Ved brand: Anvend skum, kuldioxid, tørstof eller vandtåge til brandslukning. P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 500 ml
Mærke Autozone
Bruges til Bilvask
Type Insektfjerner

Dokumentation